Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva eget företag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva egen näringsverksamhet. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna med Överförmyndarnämndens samtycke låta den omyndige bedriva företag som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Samtycke från Överförmyndarnämnden får endast lämnas om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Överförmyndarnämnden gör bland annat en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagande rörelsen medför för den omyndige.

En omyndig som med samtycke bedriver rörelse får enligt lag själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Det betyder att den omyndige, för firmans räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, pantsätta egendom med mera. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt med mera.

Kravet på Överförmyndarnämndens samtycke för att underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

Beslut om samtycke till att underåriga får driva rörelse fattas av den gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd, Älmhult.

Som en del av utredningen av ärendet kontrolleras vårdnadshavarna i Kronofogdens register.

Olika bolagsformer

Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den omyndiges ekonomi.

  • En enskild firma innebär att den omyndige själv står ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom firman.
  • Ett handelsbolag med minst två delägare medför att den omyndige tillsammans med den andre eller de andra bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvarig för förpliktelser. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. 
  • Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har lagt in i firman. 
  • Ett aktiebolag innebär att firman såsom juridisk person är ansvarig för bolagets förpliktelser. Eftersom ett sådant bolag kräver en större kapitalinsats bör det inte komma i fråga för Överförmyndarnämnden att ge samtycke till en sådan rörelse. Undantagssituationer kan förekomma, till exempel om det rör sig om ett familjeföretag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Signering av samtliga förmyndare
  • Samtycke från den omyndige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa