Klagomål bostäder och lokaler

LÄS MER

Så här går du tillväga om du vill lämna klagomål

  • Innan du kontaktar oss ska du själv ha kontaktat fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd.
  • Bor du i flerfamiljshus och det inte hjälper att prata med grannen? Ta upp problemet med fastighetsägaren eller styrelsen.
  • Om varken grannen eller fastighetsägaren gör något åt problemet kan du vända dig till oss på miljö- och byggförvaltningen. 

Den störning du upplever ska utgöra en hälso- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen. För hälsoskyddsfrågor, som är den vanligaste typen av problem, är utgångspunkten miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa: en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.

Avgift för handläggning av klagomål

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för vår handläggning. Avgiften får den som stör eller ansvarar för att olägenheten ska åtgärdas.

Glöm inte ditt eget ansvar

Kom ihåg att även du själv har ett ansvar för att sköta om din bostad så att du inte orsakar problem som till exempel fuktskador eller lockar till dig råttor. Du bör också tänka på att inte störa dina grannar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa